top of page
ארכיון
תגים

הפועל יונט חולון פועלת לטובת מנהלת חדשה לליגת העל

מועדון הכדורסל הפועל יונט חולון ביחד עם קבוצות ליגה נוספות פנו היום לאיגוד הכדורסל על מנת שיאפשרו להן הקמת מנהלת חדשה לליגת העל. איגוד הכדורסל מפעיל את הליגות התחרותיות ומכאן שהוא הכתובת הטבעית לפנייתנו. מזה זמן רב מתנהל דיון בתוך מנהלת הליגה לגבי אופן קבלת ההחלטות, אך ללא כל הסכמות. במקביל לכך הוצגה סקירה נרחבת של חברת רואי החשבון "דלויט" שהוזמנה על ידי המנהלת המכהנת ולפיה ישנו קונצנזוס בקרב המרואיינים הרבים כי קיימת בעייתיות במבנה המנהלת ובתהליכי קבלת ההחלטות, סדר העדיפויות וההחלטות המקצועיות. עוד קובע הדו"ח כי "קיים קושי בקבלת ההחלטות, עיסוק רב בנושאים ארגוניים, חוסר יעילות ואי הסכמה בישיבות הדירקטוריון". המסקנות הנוגעות למנגנוני קבלת ההחלטות כלל לא עלו וגם לא יעלו לדיון במנהלת הנוכחית המעוניינת רק בשרידותה ובשימור כוחה כפי שהוא כיום. לפיכך, אין מנוס מהקמת מנהלת ליגה חדשה, אשר תפעל באופן הוגן ואובייקטיבי ומעל לכל תפעל לטובת הכדורסל הישראלי ואוהדיו הרבים.

bottom of page